Algemene voorwaarden van Stichting MKB en Internet zijn voor de duidelijkheid zo kort mogelijk gehouden. De Nederlandse Wet is uitgebreid en vaak duidelijk bij geschillen.  Alleen de onderwerpen die mogelijk enige extra duidelijkheid behoeven zijn vermeld. Het mkbOk keurmerk staat voor ‘weten met wie u zaken doet’ en wil het bonafide online zaken doen zoveel  mogelijk bevorderen. Het mkbOK keurmerk is een keurmerk, geen garantiefonds, noch waarborgfonds Gebruikte afkortingen: KMH =   De natuurlijke of rechtspersoon die goedgekeurd is voor het mkbOK keurmerk. SMI =   Stichting MKB en Internet - uitgever mkbOK keurmerk. mkbOK =   Het mkbOK keurmerk dat wordt verstrekt door Stichting MKB en Internet. Keurende instantie De aanvraag van een keurmerkhouder wordt behandeld door het - van de Stichting MKB en Internet onafhankelijke - certificatiebureau CGD B.V. De keuring wordt uitgevoerd op basis van de persoonlijke informatie zoals verstrekt door de aanvrager, algemene informatie aanwezig bij de Kamer van Koophandel en informatie aanwezig op de website van de aanvrager. Alleen als CGD B.V. de website van een bedrijf heeft goedgekeurd, kan het mkbOK keurmerk verstrekt worden. Verplichtingen van de Keurmerkhouder (De KMH) De KMH verklaart dat alle aangeleverde persoonlijke en bedrijfsgegevens waarheidsgetrouw zijn en houdt zich aan de mkbOK keurmerkcode, zoals vermeld op de website: www.mkbok.org. De KMH verklaart dat zijn gehanteerde Algemene voorwaarden niet in tegenspraak zijn met de Nederlandse Wet en de KMH met webwinkel respecteert met name de Wet ‘Koop op afstand”. Hanteren van Algemene voorwaarden door de KMH zijn voor het mkbOK keurmerk niet verplicht. De KMH zal bij klachten meewerken aan mediation door SMI en in voorkomend geval de uitspraak van een geschillencommissie naleven. Duur van de overeenkomst De mkbOK overeenkomst geldt voor minimaal één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging moet minimaal twee weken voor het einde van de contractperiode – per post of e-mail -  bij SMI binnen zijn. Een opzegging wordt altijd bevestigd door SMI. Er vindt, na bevestiging van de opzegging – geen restitutie plaats. Het keurmerk blijft gehandhaafd gedurende de contractperiode en in overleg kunnen verwijzingen verwijderd worden. Overeenkomst, kosten en betalingsvoorwaarden Alle genoemde bijdragen op de website(s) van SMI zijn exclusief de wettelijk vastgestelde BTW en worden bij  vooruitbetaling voldaan of geïncasseerd via automatische incasso. Indien niet anders overeengekomen, geschiedt betaling per automatische incasso. Bij niet tijdige betaling van een factuur is de KMH in verzuim. De KMH is dan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Indien de KMH in verzuim is met nakomen van zijn verplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening. Het mkbOK keurmerk mag alleen op de website of op andere media getoond worden met schriftelijke (e-mail) toestemming van SMI. SMI behoudt het recht om – onder opgaaf van redenen – de overeenkomst per direct te beëindigen, waarna het mkbOK keurmerk direct verwijderd moet worden van alle media waarop het is toegepast. Bij onrechtmatig gebruik van het mkbOK keurmerk heeft SMI het recht een boete van € 500,= op te leggen voor elke week dat het onrechtmatig gebruik voortduurt en wordt aangifte van het misbruik gedaan bij de overheid. Indien een mkbOK Keurmerkaanvraag wordt geweigerd of het bedrijf / de website worden initieel afgekeurd door  CGD B.V, ontvangt aanvrager het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen retour.    Aansprakelijkheid SMI noch CGD B.V. zijn aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die ontstaan is in verband met de Keurmerkovereenkomst, de uitgevoerde controles, de toekenning van het keurmerk en/of de beëindiging van de overeenkomst en/of de intrekking van het keurmerk. Geschillen tussen de KMH en SMI Elk geschil, tussen de KMH en SMI zal, indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt,  voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Rotterdam.       
De algemene voorwaarden van Stichting MKB en Internet
Algemene voorwaarden
© 2005 - 2018 Stichting mkb en internet.
mkbOK  stopt  eind  2018 !